Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Kaupunginvaltuusto vahvisti Mikkelin Taideohjelman taidehankkeiden ohjenuoraksi

blog

Kaupunginvaltuusto vahvisti Mikkelin Taideohjelman taidehankkeiden ohjenuoraksi

Maija Kovari

Kahden vuoden mittaisen projektin päätteeksi on Mikkelin kaupungin kaupunginvaltuusto julkaissut ja hyväksynyt laatimamme Mikkelin Taideohjelman ohjaamaan kaupungin tulevien julkisten taideteosten toteutusta.

kansi taideohjelma.jpg

Ohjelma on taitettu ja painettu käytännöllisen oppaan muodossa, ja se jaetaan virkamiehille kaupungin eri yksiköissä, sekä alueen kulttuuritoimijoille. Opas sisältää kuvauksen hankkeessa selkeytetyistä julkisen tilan taidehankkeen vaiheista, aina lupaprosessista toteutuksen kautta teosten huoltoon - ja väliaikaisten teosten kohdalla teosten purkuun saakka. Tavoite on, että oppaan avulla eri toimijoiden on helpompi lähestyä taidehankkeita ja tehdä yhteistyötä, kun pelisäännöt ja toiminnan mallit ovat selvät.

Kuinka työ tehtiin?

Laadime taideohjelman monialaisessa yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden kesken: mukana oli paitsi kulttuuri- ja museopalveluiden, myös kaupunkisuunnittelun, viheralueiden suunnittelun ja rakennusvalvonnan avainhekilöitä. Lisäksi kuulimme kahden pilottihankkeen muodossa toteutetun, laajan ja monipuolisen osallistamisen kautta mikkeliläisiä, jotta löydettiin luontevimmat tavat kaupunkilaisille itselleen olla osa julkisen taiteen prosesseja tulevaisuudessa.

Perustimme hankkeelle omat nettisivut, joiden kautta oli mahdollista tiedottaa kaupunkilaisia hankkeen ajankohtaisista asioista, ja koota tietoa esimerkiksi kyselyiden kautta matalalla kynnyksellä. Alla muutamia uutisia hankkeen nettisivuilta, joihin voit tutustua kokonaisuudessaan täällä - linkki aukeaa uuteen välilehteen.Kuinka kaupunkilaisia kuultiin?

Kaupunkilaisten osallistaminen tehtiin kahden pilottihankkeen avulla. Taoitteena oli testata, miten julkisen taiteen osallistaminen kannattaa toteuttaa, jotta

  1. ihmiset todella osallistuvat ja kertovat mielipiteitään ja kokemuksiaan

  2. saatu palaute on sellaista, joka todella auttaa taiteen toteutuksessa

Keskustan rantojen kehittyvät kevyen liikenteen reitit muodostivat pilottikohteista toisen, ja Laajalammin asuinalue toisen.

Laajalammella osallistaminen toteutettiin siten, että ensin alueen asukkaille jaettiin ilmaisjakeluna allaoleva postikortti, jolle oli mahdollista kirjata omia kokemuksia muutosta kaipaavista alueista. Postikortti oli mahdollista postittaa täytettynä ilmaiseksi, ja osallistua samalla tapahtumalahjakortin arvontaan. Näin kerätyn palautteen pohjalta suunniteltiin kävelykierros, jolla esitettiin mahdollisia tapoja parantaa juuri kaupunkilaisille tärkeitä alueita taiteen avulla.

Alla yksi palautuneista postikorteista, jossa alueen asukas on listannut kaksi mielestään kohennusta kaipaavaa kohdetta.

Postikorttien avulla kertäyn palautteen pohjalta oli mahdollista tunnistaa alueelta ne kohteet, jotka asukkaiden mielestä eniten kaipaavat muutosta, ja toteuttaa työpaja kävelymuotoisena, juuri näille alueille suunniteltuna.

Kartalla on kuvattu oranssilla kohteeita, jotka nousivat esiin palautteissa. Sinisellä katkoviivalla on kuvattu kävelyreitti, joka suunniteltiin palautteen pohjalta.

Taidekävelyllä kerättiin kylteille painettujen teosesimerkkien, sekä vihreiden ja punaisten äänestyslappujen avulla, millaiset muutokset saivat kannatusta.

Erilaiselle alueelle erilainen osallistaminen

FB event banneri Rantojen helmet - kysely.jpg

Keskustan rannoille kehitettävä kevyenliikenteen reitti oli toinen osallistamisen pilottikohde. Jotta osallistaminen oli mahdollista kohdistaa tarkemmin juuri alueita käyttäville, ja ne tunteville ihmisille, toteutettiin reitin varrelle fyysiset kyltit, joissa kysyttiin juuri siihen paikkaan liittyvistä kokemuksista, muistoista, tai toiveista. Vastaaminen oli tässä pilotissa mahdollista netissä, Watsappissa, tai somessa #taidemikkeli tunnisteella.

Neljä kahdeksasta erilaisesta kyltistä joita oli asemoitu Rantojen Helmet -reitin varrelle.

Mikkelissä haluttiin, että julkisen taiteen ohjelma vastaa juuri paikallisiin tarpeisiin, ja kehittää juuri Mikkelissä toimivia malleja toteuttaa taidetta yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Osallistamismenetelmien lisäksi ohjelmassa otetaan kantaa monin tavoin taiteen rahoittamisen ja sijoittelun periaatteisiin, joita suunniteltiin yhdessä monialaisen ja poikkihallinnollisen työryhmän kesken noin kahden vuoden ajan.

Itse taideohjelman rinnalla on hankkeesta julkaistu hankeraportti, jossa hankkeen kulkua, siinä käytettyjä toimintamalleja, sekä osallistamisen tapoja avataan tarkemmin. Voit ladata hankeraportin itsellesi pdf-muodossa alta.

Pienikin voi näyttää tietä

Mikkeli on pieni mutta vilkas kaupunki, jota arvostetaan mm. kävely-ystävällisestä keskustastaan. Taideohjelma ottaa merkittävän askeleen kaikille saavutettavan kulttuurin puolesta kaupungissa, jossa on haluttu ennakkoluulottomasti tutkia kulttuurin mahdollisuuksia vetovoiman lähteenä. Taide ei kuitenkaan ole ainut kattava, ajankohtainen kaupunkikuvaan vaikuttava hanke Mikkelissä. Uusin askel kaupungin kehityksessä on Satamalahti-hanke, jonka tavoitteena on luoda jopa 375 000 kerrosneliötä uutta tilaa asumiselle ja liiketoiminnalle aivan rannan vieressä kaupungin ydinkeskustassa. Alla kuvia alueen suunnittelukilpailun voittaneesta ehdotuksesta "Vesireittejä" (AJAK Oy). 

Taideohjelmassa otettiin kantaa myös siihen, kuinka Satamalahden kaltaisten merkittävien rakentamishankkeiden yhteyteen olisi mahdollista toteuttaa julkisten tilojen taidetta laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Voit tutustua tähän, ja muihin taideohjelman linjauksiin tarkemmin ohjelman verkkojulkaisusta, jonka voit ladata itsellesi alta. Lisätietoja hankkeesta, ja vastaavan hankkeen mahdollisuuksista muualla saat sähköpostitse hankkeen projektipäällikkönä toimineelta, arkkitehti ja kuvanveistäjä Maija Kovarilta, osoitteesta maija.kovari@paaf.fi tai puhelimitse numerosta 044 502 3252.