Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Taide alueellisissa suunnitelmissa

Kun määritellään ison alueen, kuten uuden kaupunginosan muotoa ja rakennetta, on kannattavaa määritellä samalla myös taiteen käytön periaatteet alueella. Kun taide on mukana näin varhaisessa vaiheessa, ovat mahdollisuudet sen käyttötapoihin lähes rajattomat.

Taide alueellisissa suunnitelmissa

Mitä aiemmassa vaiheessa taide otetaan puheeksi, sitä monipuolisemmat ovat sen tarjoamat mahdollisuudet alueen identiteetin ja vetovoimaisuuden rakentamisessa.

Kun määritellään ison alueen, kuten uuden kaupunginosan muotoa ja rakennetta, on kannattavaa määritellä samalla myös taiteen käytön periaatteet alueella. Kun taide on mukana näin varhaisessa vaiheessa, ovat mahdollisuudet sen käyttötapoihin lähes rajattomat. Myös rahoittamisen keinoja on paljon. Jokaisella kaupunkisuunnitteluhankkeella on omat erityispiirteensä, jotka kartoitetaan ja huomioidaan jo tarjousvaiheessa. Keskeisiä palveluitamme isoissa alueellisissa suunnitelmissa ovat:

1. Tavoitteiden ja teemojen määrittely

Mahdollisten alueellisten teemojen tai muiden sisällöllisten tavoitteiden määrittely: mitä taiteella tavoitellaan ja mitä sen halutaan tuovan alueen käyttäjille tai kertovan alueesta ulospäin.

2. Teosten sijainti ja muodot

Taiteen sijaintipaikkojen ja teostyyppien määrittely siten, että teokset:

 • tukevat taiteelle asetettujen tavoitteiden saavuttamista

 • tukevat alueen kaupunkikuvallista ja toiminnallista rakennetta

 • ovat kuhunkin sijaintiin teknisesti sopivia

 • luovat kokonaisuutena alueelle mielenkiintoista identiteettiä

Myös erilaisia integroitavia tai muuten erityisen kustannustehokkaita taidemuotoja on mahdollista tarvittaessa tässä vaiheessa painottaa – ottaen kuitenkin huomioon alueen erityispiirteet ja taideohjelman tavoitteet. 

3. Rahoituksen koordinointi

Työhömme kuuluu taiteen rahoitusmallien vertailu ja kohteeseen sopivan rahoitussuunnitelman laatiminen ottaen huomioon:

 • alueen sijainti maakunta- ja kaupunkirakenteessa, alueen rakentamisen hintataso sekä alueen suunnittelun vaihe

 • alueen suunnittelun vaihe ja sitä kautta syntyvät rahoituksen mahdollisuudet osana tontinluovutusehtoja tai yhteistyötä rakennuttajien kanssa

 • yhteistyömahdollisuudet museo- tai muiden kulttuuriorganisaatioiden tai muiden sidosryhmien kanssa

Rahoituksen suunnittelu esimerkiksi asemakaavoituksen tai yleisuunnitelman yhteydessä säästää kustannuksia alueen toteuttamisen myöhemmissä vaiheissa. 

4. Osallistaminen

Asukkaiden ja kaupunkilaisten osallistaminen taideohjelman rakentamisessa, taiteilijavalinnoissa, tai osana taidehankkeiden toteutusta.

5. Taideohjelman toteutus

Huolehdimme taideohjelman täytäntöönpanosta osana alueen toteutusta, sisältäen hankkeen laajuudesta riippuen esimerkiksi:

 • esitykset alueen taideohjelmaan soveltuvista taiteilijoista

 • taiteilijatapaamiset ja studiovierailut sopivien tekijöiden valitsemiseksi

 • sopimusten laatiminen taiteilijan ja tilaajan välillä

 • valittujen taiteilijoiden työn koordinointi

 • tarvittavien lupakuvien laatiminen ja muut tuotannolliset tehtävät

 • taideohjelmasta ja sen etenemisestä tiedottaminen osana kaupunginosan markkinointia tilaajan toivomalla tavalla

Yleissunnittelu- tai asemakaavavaiheen taidesuunnitelma on mahdollista sovittaa täysin hankkeen kokoon. Ota yhteyttä niin mietitään yhdessä, millainen taideohjelma palvelisi juuri teidän aluettanne!


Mitä olemme tehneet aiemmin? Alla referenssejä